2024. március 28., csütörtök

A megfeszíttetés üzenete


"A tanulás érdekében tekintsük most át újra a megfeszíttetést. Eddig még nem beszéltem túl sokat erről, mert ez a téma valószínűleg ijesztő képzettársításokat idéz fel benned. Eddig csak azt hangsúlyoztam, hogy a keresztre feszítés nem valamiféle büntetés volt. Ám semmit sem lehet csupán tagadó állításokkal megmagyarázni. A keresztre feszítésnek létezik pozitív magyarázata is, amely teljességgel mentes a félelemtől, azaz tanítása – ha megfelelő módon megérted – teljességgel kedves és szelíd. 

A megfeszíttetés nem más, mint egy szélsőséges példa. Értékét, a tanulást segítő összes eszközhöz hasonlóan, csupán az határozza meg, hogy miféle tanítást szolgál. Ez a példa félreérthető, és bizony félre is értik gyakran. Ám csupán azért, mert ha félelem él benned, hajlamos vagy mindent a félelmeden keresztül érzékelni. Mondtam már, hogy bármikor fordulhatsz hozzám, hogy osztozz velem a döntésemben, ily módon megerősítve azt. Azt is mondtam már, hogy a keresztre feszítés volt az utolsó céltalan utazás, amelyet a Fiúi Minőségnek meg kellett tennie, és hogy ez az utazás a félelemtől való megszabadulást jelenti mindenki számára, aki képes megérteni. Korábban azonban csak a feltámadásra helyeztem a hangsúlyt, és nem tisztáztam a megfeszíttetés célját, és azt, hogyan vezetett el a keresztre feszítés a feltámadáshoz. Mindazonáltal a megfeszíttetés sok mindennel hozzájárulhat a te életedhez is, és ha félelem nélkül szemléled a kérdést, segíteni fog, hogy megértsd saját tanítói szerepedet. 

Valószínűleg éveken át úgy reagáltál a világra, mintha keresztre feszítettek volna. Ez jellemző az elkülönült emberekre, akik nem hajlandók elgondolkodni azon, hogy mit tettek saját magukkal. A kivetítés haragot szül, a harag támadásra vezet, a támadás pedig félelmet vált ki. A megfeszíttetés valódi értelme azon támadások látszólagos intenzitásában rejlik, amelyeket Isten Fiai intéznek egymás ellen. Természetesen efféle támadások nem léteznek, és teljes mértékben meg kell értened, hogy ez egyszerűen lehetetlen. Ha ezt nem érted meg, nem szolgálhatok példaképül számodra a tanulás során. 

Kizárólag a test ellen lehet támadást intézni. Ahhoz nem igazán fér kétség, hogy a test megtámadhat, sőt akár el is pusztíthat egy másik testet. Ha azonban maga a pusztítás nem létezik, egyetlen elpusztítható dolog sem lehet valós. Következésképp az ilyen dolgok elpusztítása nem igazolhatja a haragot. Pontosan olyan mértékben fogadsz el és tanítasz másoknak téves premisszákat, amilyen mértékben elhiszed, hogy a nem valós dolgok elpusztítása igazolja a haragot. A megfeszíttetés által tanított üzenet az volt, hogy a támadás egyetlen formáját sem kell üldöztetésnek érzékelned, mert nem lehet részed üldöztetésben. Ha haraggal reagálsz a támadásra, az elpusztítható dolgokkal teszed egyenlővé magad, azaz bomlott módon tekintesz önmagadra. 

Teljesen egyértelművé tettem, hogy én olyan vagyok, mint te, és te olyan vagy, mint én, ám alapvető egyenlőségünk csak közös döntésünk által nyilvánulhat meg. Ha úgy döntesz, akár üldözöttnek is érzékelheted magadat. Ám ha azt választod, hogy ily módon reagálsz, ne feledd, hogy bár a világ ítélete szerint én üldöztetést szenvedtem, én magam nem osztottam e megállapítást. És mivel nem osztottam, nem is erősítettem ezt a nézetet. Következésképp eltérő értelmezést kínáltam a támadásra, és ezt az értelmezést szeretném megosztani veled is. Ha hiszel ebben az értelmezésben, segítesz majd nekem tanítani azt. 

Mint azt már mondtam, ahogy tanítasz, úgy tanulsz. Ha úgy reagálsz, mintha üldöztetésben lenne részed, az üldöztetést tanítod. Ez pedig nem olyan tanítás, amit Isten Fia tanítani akarna, ha azon van, hogy felismerje önnön üdvözülését. Tanítsd inkább saját tökéletes sérthetetlenségedet, hiszen ez a benned rejlő igazság, és ismerd fel, hogy ezt az igazságot nem érheti támadás. Ne próbálj védekezni, mert ha így teszel, elhiszed, hogy ez az igazság megtámadható. Senki sem kér téged arra, hogy vállald az én tanítói feladatom részét képező megfeszíttetést. Csupán arra kérlek, hogy a téves érzékelés kevésbé szélsőséges kísértései közepette kövesd az én példámat, és ne fogadd el e kísértéseket a harag igazolásaiként. Semmi sem igazolhatja az igazolhatatlant. Ne hidd hát, és ne tanítsd, hogy léteznek efféle igazolások. Soha ne feledd, hogy azt tanítod, amiben hiszel. Osztozz az én hitemben, és tanárként egyenlővé válunk majd. 

Az üdvözülésed valójában az ébredésed. Én az újjászületés mintaképe vagyok, ám maga az újjászületés csupán azt jelenti, hogy az elméd ráébred arra, ami már eleve ott lakozik benne. Ezt az igazságot Isten helyezte az elmédbe, ezért örökké igaz. Én hittem benne, következésképp igaznak fogadtam el a magam számára. Segíts, hogy Isten Királysága nevében testvéreidnek is megtanítsuk ezt az igazságot – és ehhez igaznak kell azt elfogadnod önmagad számára, különben téves lesz a tanításod. Testvéreim aludtak ugyan a kertben vívott „haláltusa” alatt, mégsem haragudhattam rájuk, mert tudtam, hogy soha nem válhatok elhagyatottá. 

Szomorúság tölt el, ha testvéreim nem osztoznak a döntésemben, és nem csupán egyetlen Hangot hallanak meg, mert így tanítóként és tanulóként is gyengébbek lesznek. Ugyanakkor tudom, hogy valójában nem hagyhatják cserben önmagukat, hogy nem hagyhatnak cserben engem, és hogy továbbra is rájuk kell építenem a templomomat. E tekintetben nincs más választásom, mert csak te lehetsz Isten templomának alapzata. A templom az a hely, ahol az oltár áll, és pontosan az oltár jelenléte teszi megszenteltté a templomot. A templomban, amely nem vált ki szeretetet, rejtve van az oltár, és nem szolgálja az Isten által megszabott célt. Rád kell alapoznom Isten templomát, mert azok, akik elfogadnak engem példaképül, szó szerint a tanítványaimmá válnak. A tanítványok egyben követők is, és ha a példaképük úgy döntött, hogy minden tekintetben megóvja őket a fájdalomtól, oktalanság lenne, ha nem követnék őt. 

Azt választottam, hogy a te érdekedben és egyben a saját érdekemben is megmutatom, hogy még az ego által a legerőszakosabbnak ítélt támadás sem jelent semmit. A világ ítélete szerint elárultak, cserbenhagytak, bántalmaztak, megkínoztak és végül megöltek ugyan, Isten azonban nem így ismeri e cselekedeteket. Egyértelmű volt, hogy mindez csupán mások kivetítései miatt történt, hiszen én senkit nem bántottam, és sokakat meggyógyítottam. 

Tanulóként is egyenlők vagyunk, jóllehet nem kell egyforma tapasztalatokra szert tennünk. A Szentlélek örvendezik, ha képes vagy arra, hogy tanulj az én tapasztalásaimból, és felébredj általuk. E tapasztalásoknak ez az egyetlen céljuk, és csupán e tekintetben érzékelheted úgy, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha csak egyetlen Hangot hallasz meg, soha nem válik elhivatásoddá az áldozat. Épp ellenkezőleg, ha képes vagy meghallani testvéreidben a Szentlélek Hangját, anélkül tanulhatsz az ő tapasztalásaikból, hogy közvetlen módon megtapasztalnád azokat. Ennek az az oka, hogy a Szentlélek Egy, és aki meghallja a Hangját, az végül mindenki más számára is megmutatja majd az Ő útját. 

Nem szenvedsz üldöztetést, és én sem üldöztettem. Nem kell újraélned az én tapasztalásaimat, mert a Szentlélek, akiben mindketten osztozunk, szükségtelenné teszi ezt. Ám ha konstruktív módon akarod hasznosítani a tapasztalataimat, a példámat követve, hozzám hasonlóan kell szemlélned őket. Testvéreink folyamatosan igyekeznek megítélni a megítélhetetlent. Az egyetlen általam megtanult lecke, amelyet meg kell tanítanom neked, hogy a Szentlélek ítéletével ellentétben álló érzékelések soha nem nyerhetnek igazolást. Csak azért vállaltam magamra, hogy végletes esetben is bebizonyítom ezt, mert így értékes tanítással szolgálhattam azok számára, akik esetében nem ennyire végletes a haragra és a támadásra való kísértés. Istennel egy az akaratunk, hogy egyetlen Fia se szenvedjen. 

A keresztre feszítésben nem osztozhatunk egymással, mert az a kivetítés jelképe, a feltámadás azonban maga az osztozás jelképe, mert Isten minden Fiának fel kell ébrednie, hogy a Fiúi Minőség megismerhesse Önnön Teljességét. Csak ez a tudás. 

A megfeszíttetés üzenete teljesen egyértelmű: 

Csak a szeretetet tanítsd, mert  te magad vagy a szeretet. 

Ha nem így értelmezed a megfeszíttetést, a támadás fegyvereként használod azt ahelyett, hogy Isten szándékának megfelelően a béke elhivatásaként használnád. Az apostolok gyakran félreértették a keresztre feszítést, ugyanazon okból kifolyólag, amiért mások is félreértelmezik azt. Saját tökéletlen szeretetük sebezhetővé tette őket a támadásokkal szemben, azaz saját félelmeiknek köszönhetően beszéltek „Isten haragjáról” és Isten bosszúálló fegyveréről. Nem szólhattak harag nélkül a keresztre feszítésről sem, mert a bűntudatuk dühössé tette őket. 

Lássunk most néhány példát az Újtestamentumban megnyilvánuló, feje tetejére állított gondolkodásmódra – jóllehet az Újtestamentum evangéliuma valóban csakis a szeretet üzenete. Ha az apostolokban nem élt volna bűntudat, soha nem tulajdonítják nekem azt a mondást, miszerint „nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak (a földre), hanem hogy fegyvert”. Ez nyilvánvalóan pont az ellentéte mindennek, amit tanítottam. Ha valóban megértettek volna engem, másképp írják le a Júdással való viszonyomat is. Hiszen csak akkor mondhattam volna, hogy „Júdás, csókkal árulod el az embernek Fiát?”, ha hiszek az árulásban. A megfeszíttetés üzenete éppen az, hogy nem hiszek benne. Azt mondták, büntetést idéztem Júdásra, ám ez is tévedés. Júdás a testvérem volt, és Isten Fia, éppannyira a Fiúi Minőség része, mint én. Hogyan kárhoztathattam volna el őt, amikor készen álltam arra, hogy bebizonyítsam a kárhozat lehetetlenségét? 

Amikor az apostolok tanításait olvasod, ne feledd, én magam mondtam nekik, hogy számos dolgot csak később értenek majd meg, mivel az adott pillanatban még nem álltak teljesen készen arra, hogy kövessenek engem. Azt akarom, hogy ne hagyd, hogy a félelem befészkelje magát abba a gondolati rendszerbe, amely felé vezetlek. Nem mártírokra, hanem tanítókra van szükségem. Senkit nem büntetnek meg a bűneiért, és Isten Fiai nem bűnösök. A büntetés fogalma mindig együtt jár a szemrehányás kivetítésével, és megerősíti azt a gondolatot, hogy mások hibáztatása igazolható cselekedet. Ez pedig a szemrehányás tanítására vezet, mert minden viselkedésmód az adott magatartást motiváló hiedelmet tanítja. A keresztre feszítést egymásnak egyértelműen ellentmondó gondolati rendszerek eredményezték; a megfeszíttetés az ego és az Isten Fia közötti „konfliktus” jelképe. Ez a konfliktus éppoly valósnak tűnik ma, mint tűnt akkor, és a tanítását most is éppúgy meg kell tanulnod. 

Nekem nincs szükségem hálára, neked azonban ki kell fejlesztened magadban a hálára való meggyengült képességedet, máskülönben nem méltányolhatod Istent. Istennek nincs szüksége a megbecsülésedre, neked azonban szükséged van rá. Amit nem becsülsz meg, azt nem is szeretheted, mert a félelem lehetetlenné teszi a megbecsülést. Ha félsz attól, aki vagy, nem becsülöd, következésképpen elutasítod magadat. Így pedig az elutasítást fogod tanítani. 

Isten Fiainak ereje minden pillanatban jelenvaló, mert ők maguk is teremtőkként teremtettek. Semmi sem korlátozhatja az egymásra gyakorolt hatásukat, és ezt a hatást mindig közös megváltásuk érdekében kell hasznosítanod. Mindenkinek meg kell tanulnia, hogyan tanítsa azt, hogy az elutasítás minden formája értelmetlen. Az elkülönülés az elutasítás eszméje. Ameddig az elutasítást tanítod, hiszel is benne. Isten nem így gondolkodik, és ha újra meg akarod ismerni Őt, Hozzá hasonlóan kell gondolkodnod. 

Ne feledd, hogy a Szentlélek jelenti a kommunikációs kapcsolatot az Atyaisten és az Ő elkülönült Fiai között. Ha figyelsz a Hangjára, tudni fogod, hogy senki nem bánthat téged, és te sem bánthatsz senkit, és tudni fogod, hogy számos testvérednek szüksége van az áldásodra, hogy meghallja a Szentlélek Hangját. Ha kizárólag ezt az igényt érzékeled bennük, és más igényekre nem reagálsz, megtanultad a tanításomat, és éppoly buzgón tanítod majd a tanításaidat, ahogyan én tettem". (A csodák tanítása, Törzsszöveg, 6. fejezet, I. alfejezet) 

A kiemelések tőlem származnak, az eredeti szövegben (a dőlt betűs mondat kivételével) nem szerepelnek. 

Nyomtatható formátum letöltése itt: LETÖLTÉS >>>

Ez a részlet A csodák tanításának az alábbi kiadásából való: A Course in Miracles combined volume (Third Edition) 2007, magyar kiadás: Édesvíz Kiadó 2013. Ha szeretnéd a teljes könyvet megvásárolni, a könyvesboltokban kapható. Legolcsóbban a kiadótól tudod beszerezni, itt: https://edesviz.hu.  A teljes e-könyv is kapható már itt: https://bookline.hu.

Szeretettel,

Sarkadi Kriszta Töltsd le A csodák tanításának 365 leckéjét és 
egy szeretetmeditációt, így
kezdj el te is már most 
csodákkal teli életet teremteni magadnak!


Tovább olvasnál? Csemegézz kedvedre itt:  

4 megjegyzés:

 1. Kedves Kriszta nagyon szépen köszönöm,hogy elküldted nekem a megfeszítéssel kapcsolatos részt. Ma éppen ezen töprengtem mim lehetett az oka a megfeszítésnek.És mégsem jutott eszembe hogy elővegyem a könyvet pedig megvan nekem. Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok neked szeretettel Erzsébet

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Erzsébet,

   Örülök, hogy pont jókor érkezett a levelem, benne az ide mutató linkkel. Ez valóban egy nagyon szép, felszabadító értelmezést hozó rész.

   Szeretettel,

   Kriszta

   Törlés
 2. Kedves Kriszta! Éppen most Nagypéntek reggelén olvasom ezt a részt és éppen jókor érkezett el hozzám az üzenete, mert pont erre volt szükségem.Elővettem hát a CST-met és újra és újra olvastam .Hálásan köszönöm, hogy emlékeztettél rá.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Judy, szívesen! Igen, nagyon jólesik ilyenkor feleleveníteni ezt a részt.

   Törlés